• Phạm Trung Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0983203830
  • Email:
   phamtrungbinhhm2@gmail.com
 • Lê Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Lê Thị Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Hồ Đình Kiếm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985622895
  • Email:
   Hokiem1@gmail.com
 • Lê Văn Duyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Văn - Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Nguyễn Hữu Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Lê Hào Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974108815
  • Email:
   lehaoquang77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Văn Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Phạm Hồng Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, tổ trưởng tổ xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ